H? và Tên (*)
Gi?i Tính (*)
Email (*)
Ði?n Tho?i (*)
Nam sinh (*)
izmir escort- izmir escort- pendik escort kartal escort sex hikaye maltepe escort pendik escort

Có bao gi? b?n t? h?i u?c mo c?a mình là gì? …

Li?u có công vi?c nào có th? khi?n b?n say sua làm mà không bi?t m?t m?i?...

Các công trình nghiên c?u dã ch? ra r?ng: M?c tiêu càng rõ ràng, b?n càng ti?t ki?m du?c th?i gian cung nhu công s?c cho quá trình tìm vi?c. B?n s? có d?ng l?c h?c t?p và làm vi?c t?t hon g?n 8 l?n so v?i nh?ng ai v?n chua rõ d?nh hu?ng c?a b?n thân. Do v?y, T?p Ðoàn Hu?n luy?n & Tu v?n Tri?n khai TOPPION cùng các Chuyên Gia c?a Khóa hu?n luy?n Nhân – Trí – Dung dã xây d?ng m?t b? câu h?i don gi?n nh?m giúp các b?n dang là h?c sinh c?p II & III tìm th?y du?c dam mê c?a mình.

B?n dã s?n sàng chua???

Hãy ch?n m?t không gian tho?i mái và yên tinh.

Ðeo tai nghe vào, ti?ng nh?c s? giúp b?n thu giãn và t?p trung hon.

B? câu h?i g?m 2 ph?n:

Ph?n 1: G?m 05 câu h?i g?i nh?. B?n hãy di?n câu tr? l?i c?a mình và nh?n nút “Hoàn Thành” d? chuy?n sang câu khác.

Ph?n 2: G?m 10 câu h?i c? th? giúp b?n d?nh hu?ng s? thích ngh? nghi?p. B?n hãy d?c k? hu?ng d?n c?a t?ng câu. Nh?n chu?t vào ô vuông v?i nh?ng phuong án b?n l?a ch?n.

Chúc b?n thu giãn và hoàn thành t?t bài tr?c nghi?m này!